PEVISA

PEVISA – Mikä?

Kirjainyhdistelmä PEVISA tarkoittaa Suomen Kennelliiton hyväksymää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Sillä pyritään pääasiallisesti ennaltaehkäisemään ja/tai vähentämään sellaisia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia jotka heikentävät koiran elämänlaatua.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille. Erityisehtoja voivat olla erilaisten virallisten terveystarkastuksien teettäminen jalostukseen käytettäville koirilla tai geneettistä monimuotoisuutta turvaavat jälkeläismäärärajoitukset.

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rotujärjestöt vuosikokouksissaan hyväksyvät PEVISA-ehdotukset ja varsinaisesta ohjelmasta päättää Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta. Edellytys kunkin rodun PEVISA-ohjelmalle on voimassaoleva jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. PEVISA-ohjelma on kulloinkin niin kauan kuin rodulla on hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma, kuitenkin maksimissaan viisi vuotta kerrallaan.

Lisätietoa PEVISA:sta, rotukohtaisista erityisehdoista ja mm. virallisten terveystarkastusten alaikärajoista löytyy Suomen Kennelliiton Pevisa-aiheiselta sivulta tiedostosta ”Pevisa ja muut rekisteröintiin vaikuttavat ehdot”.

Corgit ja PEVISA

Suomen welsh corgi seura ry:n vuosikokouksessa 24.3.2012 hyväksyttiin esitys welsh corgi pembrokeiden ja welsh corgi cardiganien PEVISA-ohjelmasta. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi pienin esitystä lieventävin ja tarkentavin muutoksin welsh corgi roduille PEVISA ohjelmat, jotka kuuluvat seuraavasti:

”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai RD:n asteita 2-3 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu MRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.

Ohjelma on voimassa 1.1.2013 – 31.12.2014 ja jatkuu 1.1.2015 – 31.12.2017 mikäli roduilla viimeistään 31.5.2014 on Kennelliiton hyväksymä JTO.

Lisäksi rodulle hyväksytään seuraava rotukohtainen erityisehto: nartun pitää astutushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen ja uroksen vähintään 12 kk ikäinen. Ehto tulee voimaan 1.1.2013. Toimisto huomioi ulkomaisia uroksia koskevan Koirarekisteriohjeen kohdan 8 mukaisen poikkeusluvan.”

Mitä tämä tarkoittaa?

Jotta kasvattaja voi rekisteröidä welsh corgi pembroke tai welsh corgi cardigan pentueensa, tulee hänen 1.1.2013 alkaen käyttää jalostukseen vain virallisesti silmätarkastettuja ja lonkka- ja kyynärkuvattuja koiria, jotka täyttävät PEVISA:n edellyttämät ikärajat (uros 12 kk, narttu 18 kk). PEVISA-ohjelma ei koske sellaisia pentueita, jotka ovat saaneet alkunsa 31.12.2012 tai sitä ennen tapahtuneista astutuksista.

Erityisen tarkkana tulee olla, että terveystarkastukset on suoritettu ennen astutusta ja että kyynär- ja lonkkakuvista tulee olla virallinen lausunto. Alaikäraja virallisille lonkka- ja kyynärnivelkuvauksille on 12 kk.

Silmätarkastusten osalta tulee huomioida, että perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai RD:n vakavampia asteita (asteet 2-3) sairastavien koirien jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lonkka- ja kyynärkuvissa ei ole raja-arvoja, joten pelkkä kuvaustulos riittää. Tulee kuitenkin huomioida, että Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje asettaa tiettyjä rajoja. Mikäli koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystarkastuksissa asteikon huonoin tulos, pentue voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (Ei Jalostukseen -rekisteri). Tällä hetkellä näitä ovat E-lonkat, kyynärnivelien aste 3, polvinivelien aste 4 ja spondyloosilausunto SP4.

Suomen welsh corgi seura ry:n esityksestä corgiroduille myönnettiin toistaiseksi voimassaoleva poikkeuslupa koskemaan ulkomaisten uroksien käyttöä. Niiltä ei vaadita PEVISAn mukaisia terveystarkastuksia. Ulkomaisella uroksella tarkoitetaan ulkomailla ulkomaalaisomistuksessa asuvaa urosta, jolla tapahtuva astutus suoritetaan ulkomailla tai käyttäen tuontispermaa. Suomeen tulevia nk. lainauroksia tai vierailevia uroksia koskevat samat PEVISA-määräykset kuin täällä vakituisesti asuviakin. Jos astutus tapahtuu Suomessa, tulee uroksen olla lonkka- ja kyynärniveltutkittu ja silmätarkastettu riippumatta siitä, kuka sen omistaa ja missä sen vakituinen asuinpaikka sijaitsee. Tutkimustuloksiksi hyväksytään tällöin myös uroksen kotimaassa tehdyt viralliset terveystarkastukset.

Erityisen painavista syistä kasvattaja voi anoa Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta poikkeuslupaa yhdistelmälle, joka ei täytä PEVISA-määräyksiä. Anomus on kuitenkin tehtävä hyvissä ajoin ennen astutusta.

Mikäli pentuen vanhemmat eivät täytä rotukohtaisen PEVISAn mukaisia vaatimuksia, voidaan pentue kuitenkin rekisteröidä EJ-rekisteriin (ei jalostukseen -rekisteri). Tähän rekisteriin merkittyjen koirien mahdollisia jälkeläisiä ei rekisteröidä. Tähän rekisteriin merkittyjä koiria ei myöskään voi jälkikäteen siirtää FI-rekisteriin vaikka sen vanhemmat täyttäisivät myöhemmin PEVISAn vaatimukset.

***

Lue lisää: