Jalostusohjesääntö

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n hallitus hyväksyi uudistetut jalostustoiminnan ohjeet kokouksessaan 08.12.2020.Suomen welsh corgi seura ry:n jalostustoiminnan organisaatio ja ohjeet


Yleiset periaatteet 

Rodunjalostuksen tavoitteena on rodunomainen, fyysisesti ja psyykkisesti terve koira.
Jalostusneuvonnan on otettava huomioon sekä Suomessa että maailmalla vallitseva tilanne ja odotettavissa oleva kehitys. Jalostustoimikunnan tehtävä on ymmärtää rodun kokonaisvaltainen tilanne ja se kuinka sitä tulisi populaationa tarkastella.

Jalostusneuvonnan on oltava puolueetonta ja yksinomaan rodun parasta tarkoittavaa. Yhdistyksen jalostustoiminnan on noudatettava Suomen Kennelliiton yleisiä, jalostusta koskevia määräyksiä ja ohjeita.

Jalostukseen käytettäviltä koirilta toivotaan mahdollisimman kattavia terveystutkimuksia. Kasvattajan tulisi huomioida jalostusvalinnoissaan myös koko kannan tilanne ja kannustaa pennunostajiaan tiedottamaan koirien terveydentilasta jalostustoimikunnalle täyttämällä esimerkiksi terveyskyselylomakkeen. Uroksen omistajan tulisi antaa koiraansa jalostukseen harkiten ja huomioiden sen jo olemassa oleva jälkeläismäärä ja mahdolliset tulevaisuuden suunnitelmat.

Jalostustoimikunnan kokoonpano ja tehtävät

Jalostustoimikunta vastaa näiden sääntöjen puitteissa kaikesta jalostukseen liittyvästä toiminnasta ja raportoi toiminnastaan hallitukselle. Jalostuksen päälinjoista keskustellaan sopivin väliajoin (n. 1-3 vuotta) järjestettävillä kasvattajapäivillä.
Jalostussuosituksien muuttamisesta ja ajanmukaistamisesta vastaa valmistelevana toimielimenä jalostustoimikunta. Muutokset tekee SWCS ry:n hallitus.

Jalostustoimikunta muodostuu hallituksen järjestäytymisensä yhteydessä päättämästä määrästä jalostusyhteyshenkilöitä, ulkomuototuomarijäseniä ja mahdollisia teknisiä toimihenkilöitä. Määrä voi vaihdella 2-8 henkilön välillä. Toimikuntaan kuuluvien henkilöiden valinnan ja toimikunnan kokoonpanon vahvistaa yhdistyksen hallitus.

Jalostusyhteyshenkilöille asetetaan seuraavat vaatimukset:

 • ovat käyneet vähintään kasvattajan peruskurssin ja osallistuvat tarvittaviin Suomen Kennelliiton jalostusaiheisiin koulutuksiin sekä mahdollisuuksien mukaan muihin rodunjalostuksen kannalta merkittäviin tapahtumiin

 • heillä on rotutuntemusta ja mielenkiintoa kehittää tietotaitojaan jatkuvasti

 • kykenevät työskentelemään ryhmässä

 • heillä on diplomaattista asiankäsittelytaitoa ja tarpeellista objektiivisuutta


Jalostustoimikunta

 • kokoontuu tarvittaessa

 • kerää, tilastoi ja julkaisee keräämäänsä tietoa. Tietolähteinä toimivat mm. pentueseurantalomakkeet ja terveyskyselyt sekä Suomen Kennelliiton tietokannat.

 • auttaa tarvittaessa kasvattajia jalostusvalinnoissaan.

 • pitää yllä pentuvälitystä ja valvoo sen toimintaa

 • käsittelee kennelnimen puoltoanomukset

 • julkaisee jalostusaiheisia artikkeleita jäsenlehdessä

 • järjestää koulutusta kasvattajille ja jalostuksellisista aiheista kiinnostuneille

 • osallistuu ulkomuototuomarikoulutuksien järjestämiseen

 • pitää yhteyttä ulkomaisten rotujärjestöjen jalostusasioista vastaaviin tahoihin.

 • tekee vuosittain oman toimintasuunnitelman ja –kertomuksen


Lisäohjeita:

Pentuvälitykseen pääsyn ehdot 01.01.2013 alkaen:

Yhdistelmän molemmat koirat täyttävät kaikki PEVISA-vaatimukset ja kasvattaja on seuran jäsen.

Lisäksi jalostustoimikunta suosittelee jalostukseen käytettäville koirille:

 • Näyttelytulos

 • Suositellaan olemassa olevien DNA-testausmahdollisuuksien hyödyntämistä

 • CARDIGAN: Blue merlen voi yhdistää vain tricolouriin


Kennelliiton hallitus 7/08

Merleväriä ja luonnontöpöä häntää koskevat rajoitukset:

Kahden merle värisen koiran parittaminen keskenään sekä kahden töpöhäntäisen (T-Box-mutaatio) koiran parittaminen keskenään on kielletty.

Pentuvälitys

Suomen Welsh Corgi Seura ry:n pentuvälittäjät ylläpitävät nk. pentulistaa, joka on avoin kaikille jäsenten kasvattamille pentueille.

Kaikista pentuvälityksessä olleista pentueista tulee palauttaa pentuseurantalomake jalostustoimikunnalle viimeistään 12 kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Toimikunta voi tarvittaessa evätä pentueen pääsyn listoille, mikäli kasvattaja laiminlyö seurantalomakkeiden palauttamista.