PEVISA

PEVISA – Mikä?


Kirjainyhdistelmä PEVISA tarkoittaa Suomen Kennelliiton hyväksymää perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Sillä pyritään pääasiallisesti ennaltaehkäisemään ja/tai vähentämään sellaisia perinnöllisiä vikoja ja sairauksia jotka heikentävät koiran elämänlaatua.

PEVISA-ohjelmassa asetetaan jalostukseen liittyviä lisäehtoja pentueen rekisteröinnille. Erityisehtoja voivat olla erilaisten virallisten terveystarkastuksien teettäminen jalostukseen käytettäville koirilla tai geneettistä monimuotoisuutta turvaavat jälkeläismäärärajoitukset.

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rotujärjestöt vuosikokouksissaan hyväksyvät PEVISA-ehdotukset ja varsinaisesta ohjelmasta päättää Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta. Edellytys kunkin rodun PEVISA-ohjelmalle on voimassaoleva jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma. PEVISA-ohjelma on kulloinkin niin kauan kuin rodulla on hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma, kuitenkin maksimissaan viisi vuotta kerrallaan.

Lisätietoa PEVISA:sta, rotukohtaisista erityisehdoista ja mm. virallisten terveystarkastusten alaikärajoista löytyy Suomen Kennelliiton sivulta ”Pentueen rekisteröinti”.

Corgit ja PEVISA

Suomen welsh corgi seura ry:n vuosikokouksessa 24.3.2012 hyväksyttiin esitys welsh corgi pembrokeiden ja welsh corgi cardiganien PEVISA-ohjelmasta. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi pienin esitystä lieventävin ja tarkentavin muutoksin welsh corgi roduille PEVISA ohjelmat, jotka kuuluvat seuraavasti:

”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai RD:n asteita 2-3 sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Jos koiralla on todettu MRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Tämä ohjelma on voimassa 31.12.2019 saakka.

1.1.2020 alkaen PEVISA-ohjelmat muuttuvat jonkin verran. Rotukohtaiset PEVISA-ohjelmat ajalle 1.1.2020-31.12.2024 ovat seuraavat:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto tai kyynärnivelen inkongruenssilausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei ole 24 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia, PRA:ta tai tRD:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta. Jos koiralla on todettu mRD, gRD tai PPM, on se paritettava kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa. Kahden D-lonkkaisen koiran parittaminen keskenään on kielletty.

Mitä tämä tarkoittaa?

Jotta kasvattaja voi rekisteröidä welsh corgi pembroke tai welsh corgi cardigan pentueensa, tulee hänenkäyttää jalostukseen vain virallisesti silmätarkastettuja ja lonkka- ja kyynärkuvattuja koiria.

Erityisen tarkkana tulee olla, että terveystarkastukset on suoritettu ennen astutusta ja että kyynär- ja lonkkakuvista tulee olla virallinen lausunto. Alaikäraja virallisille lonkka- ja kyynärnivelkuvauksille on 12 kk.

Tulee kuitenkin huomioida, että Suomen Kennelliiton koirarekisteriohje asettaa tiettyjä rajoja. Mikäli koiralla on Kennelliiton hyväksymissä virallisissa terveystarkastuksissa asteikon huonoin tulos, pentue voidaan rekisteröidä vain EJ-rekisteriin (Ei Jalostukseen -rekisteri). Tällä hetkellä näitä ovat E-lonkat, kyynärnivelien aste 3, polvinivelien aste 4 ja spondyloosilausunto SP4.
Jos koiralla on tosistaan eriävät silmälausuntotulokset, on niistä huonompi tulos voimassa, kunnes koira tutkitaan paneelissa. Alle kolmen vuoden iässä annettu polvilausunto 1/0, 0/1 ja 1/1 voidaan kumota kolmen vuoden iän jälkeen tehdyllä uusintatutkimuksella, jossa koira saa tuloksen 0/0. Muissa toisistaan poikkeavien polvilausuntotulosten tapauksissa huonompi tulos jää voimaan, kunnes paneeli on tutkinut koiran.

Erityisen painavista syistä kasvattaja voi anoa Suomen Kennelliiton jalostustieteelliseltä toimikunnalta poikkeuslupaa yhdistelmälle, joka ei täytä PEVISA-määräyksiä. Anomus on kuitenkin tehtävä hyvissä ajoin ennen astutusta.

Mikäli pentuen vanhemmat eivät täytä rotukohtaisen PEVISAn mukaisia vaatimuksia, voidaan pentue kuitenkin rekisteröidä EJ-rekisteriin (ei jalostukseen -rekisteri). Tähän rekisteriin merkittyjen koirien mahdollisia jälkeläisiä ei rekisteröidä. Tähän rekisteriin merkittyjä koiria ei myöskään voi jälkikäteen siirtää FI-rekisteriin vaikka sen vanhemmat täyttäisivät myöhemmin PEVISAn vaatimukset.

***

Lue lisää: