Yhdistyksen säännöt


SUOMEN WELSH CORGI SEURA RY – FINSKA WELSH CORGI SÄLLSKAPET RF

Nimi: Suomen Welsh Corgi Seura ry, ruotsiksi Finska Welsh Corgi Sällskapet rf
Kotipaikka: Helsinki
Rekisterinumero: 106.981
Yhdistys rekisteröity 20.7.1971
Sääntöjen päivitys hyväksytty 8.12.2020


Yhdistyksen nimi on Suomen Welsh Corgi Seura r.y., ruotsiksi Finska Welsh Corgi Sällskapet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi. Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Yhdistyksen kokouspöytäkirjat ja säännöt laaditaan suomeksi, mutta on vaadittaessa tulkittava ruotsiksi.


Yhdistys voi perustaa vuosikokouksen päätöksellä rekisteröimättömiä alaosastoja edellyttäen vähintään 20 paikallista jäsentä. Alaosastot toimivat näiden sääntöjen puitteissa, ja ovat vastuussa toiminnastaan pääyhdistykselle.


Yhdistys toimii Welsh Corgi Cardigan ja Pembroke -rotujärjestönä tarkoituksenaan edistää rodun jalostusta ja oikeaa kasvatusta sekä toimia näiden koirarotujen harrastajien yhdyssiteenä.
Päämääränsä saavuttamiseksi yhdistys
– järjestää koulutusta ja tiedotustilaisuuksia
– järjestää näyttelyitä ja osallistuu muiden järjestämiin tilaisuuksiin
– järjestää tuomarikoulutusta
– harjoittaa julkaisutoimintaa
Toimintansa tueksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä


Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet. Kannatusjäsen voi olla myös yhteisö. Jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, kannatus- tai kunniajäseniä. Perhejäsen omaa samat jäsenoikeudet kuin vuosijäsen, mutta ei saa yhdistyksen lehteä. Kannatusjäsen saa yhdistyksen julkaisut, mutta kannatusjäsenellä ei ole muita jäsenoikeuksia. Henkilö, joka yhdistyksen toimintaa silmälläpitäen on erikoisen ansioitunut, voidaan hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokouksessa kutsua kunniajäseneksi. Päätöksen tekoon vaaditaan, että ¾ annetuista äänistä on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin vuosijäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksuista.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä:
– jos hän on syyllistynyt hyvän tavan tai yhdistyksen sääntöjen vastaiseen toimintaan
– jos hän rikkoo jalostustoiminnan sääntöjä
Jäsenen erottamisen ratkaisee yhdistyksen vuosikokous, jolloin pätevää erottamispäätöstä varten vaaditaan vähintään 3/4 annetuista äänistä. Erottamisäänestys toimitetaan aina suljettuna lippuäänestyksenä. Eronneel-la jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.


Jäsenmaksun ja uusien jäsenien kirjoittautumismaksun tulevaksi kalenterivuodeksi määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsen, joka liittyy yhdistykseen kalenterivuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko kalenterivuodelta ja 1.7. jälkeen liittyneet kunkin vuoden jäsenmaksusta puolet. Tämä kohta ei koske kasvattajan liittämiä jäseniä. Vanhan jäsenen on suoritettava jäsenmaksu helmikuun loppuun mennessä. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksua määräaikaan mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi.


Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosittain varsinaiseen, maaliskuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseen sekä lisäksi ylimääräiseen kokoukseen kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä joko postitse tai sähköpostitse vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenille.
Vuosikokouksen asiana on:
– valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
– valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
– valita kaksi äänten laskijaa
– todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– käsitellä yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto
– päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
– valita puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet toimintavuoden lopussa erovuoroisten sekä mahdollisesti eronneiden sijaan, viimeksi mainitut jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä kaksi varajäsentä
– vahvistaa toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen- ja kirjoittautumismaksujen suuruus tulevalle toimintavuodelle
– Valita yhdistyksen toiminnantarkastaja sekä tälle varamies tarkastamaan tulevan toimintavuoden tilejä
– käsitellä ja päättää hallituksen esittämät asiat sekä
– käsitellä muut kokouksessa esille tulevat asiat
Ehdotus kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi asiaksi on kirjallisesti jätettävä hallitukselle viimeistään kuusi viikkoa ennen kokouspäivää. Hallitus antaa ilmoituksen vuosikokouksen ajasta ja paikasta edellisen vuoden loppuun mennessä julkaisemalla sen jäsenlehdessä ja/tai yhdistyksen muissa tiedotuskanavissa.


Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä paitsi niissä tapauksissa, joista säännöissä on erikseen mainittu. Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa ovat 18 vuotta täyttäneet jäsenet. Yksi äänivaltainen jäsen saa valtakirjalla edustaa kolmea (3) muuta äänivaltaista jäsentä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit ja muut asiat ratkaistaan avoimella äänestyksellä, mikäli joku jäsen ei vaadi suljettua lippuäänestystä.


Yhdistyksen johdosta ja hallinnosta vastaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä. Alaosaston hallituksen jäsenmäärä on vastaavasti neljä varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Nämä henkilöt voidaan kutsua hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä tai alaoaston kohdalla kolme jäsentä (joista yksi voi olla varajäsen) sekä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Hallituksen kokousten hyväksytyt pöytäkirjat ovat julkisia seuran jäsenille, paitsi milloin ne koskevat kurinpidollisia toimenpiteitä seuran jäsentä kohtaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on niin ikään kaksi toimintavuotta, ja puolet hallituksen jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Toimintavuodella tarkoitetaan vuosikokouksesta alkava n. 12 kuukautta, joka toimintavuosi päättyy seuraavaan vuosikokoukseen. Varajäsenet kutsutaan hallituksen jäseniksi numerojärjestyksessä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaise puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä jalostustoimikunnan jäsenten on oltava täysi-ikäisiä.

10§
Hallituksen tehtävät ovat:
– edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sen nimissä sekä kantaa ja vastata sen puolesta,
– toimittaa kutsut yhdistyksen kokouksiin, valmistaa niiden ohjelma sekä toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
– valmistella ja esittää yhdistyksen kokouksille niille kuuluvat asiat,
– valvoa jäsenmaksujen suoritusta sekä tehdä yhdistykselle esitys mahdollisista kunniajäsenistä
– hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat
– asettaa jalostustoimikunta ja tarvittaessa muita erikoistoimikuntia sekä
– yleensä johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa

11§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

12§
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi
hallitus on vuosittain velvollinen ennen maaliskuun 1. päivää antamaan toiminnantarkastajalle edellisen kalenterivuoden tilit, pöytäkirjat, vuosikertomuksen sekä muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat. Alaosaston on toimitettava edellä mainitut asiakirjat pääyhdistykselle helmikuun 15. päivään mennessä.
Tilien tarkastus on suoritettava ja kirjallinen tarkastuskertomus annettava hallitukselle viimeistään maaliskuun 15. päivänä.

13§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä on sitä kannattanut.

14§
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidetyissä yhdistyksen kokouksissa, jos vähintään 3/4 annetuista äänistä on sitä kannattanut. Toisen kokouksista on oltava sääntö-määräinen.
Kokouskutsussa on oltava maininta yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Alaosaston purkautuessa on sen varat luovutettava pääyhdistykselle, joka on niistä vastuussa ja on velvollinen luovuttamaan ne alaosastolle toiminnan alkaessa uudelleen. Ellei toiminta viiden vuoden aikana ala uudelleen, jäävät varat kokonaisuudessaan pääyhdistykselle.

Nämä yhdistyksen säännöt Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ja rekisteröinyt 8.12.2020